1997-2006: Thai-Italian scholars                                        

Modello dei biglietti di visita Siamesi

======== 

In occiaione del nuovo anno, alla fine del 4° mese - s'invia

un biglietto di visita a cui s'aggiungono di proprio

pugno le parole come nello schizzo qui sotto

 

nome)

                                                               

ส.ค.ศ. ปี์ ๑๒๔๘-๙

 

 Le iniziali ส.ค.ศ. significano  สำหรับความศุก

 

------------------ 

alt

 

 

2008-2012: Kanokwan Gerini เดือนเมษายนถือเป็นการขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินของสยาม ข้าราชการและขุนนางสยามนิยมส่งบัตรอวยพรถึงท่านที่เคารพนับถือและมิตรสหายโดยเขียนหรือพิมพ์เป็นนามบัตรและเขียนคำว่า “ส,ค,ศ, ปี, ….“ ส่งถึงกัน เมื่อปีรัตนโกสินทร์ศก 117 เยรินีมีสัญญาบัตรบรรดาศักดิ์เป็น นายพันตรีหลวงสารสาสน์พลขันธ์ ภ.ช.ร.จ.ม. เจ้ากรมยุทธศึกษา หรือ Major G.E. Gerini M.R.A.S (Luang Sarasasana Balakhandh) Director General of Military Education, R. Military College, Bangkok Siam ได้รับบัตรอวยพร ส,ค,ศ, ปี ๑๑๗ จากเจ้านาย ขุนนาง ข้าราชการท่านผู้ใหญ่ มิตรสหายมากมายซึ่งท่านเก็บรักษาไว้อย่างดีโดยเท่าเทียมกัน บัตร ส,ค,ศ, ที่ส่งให้เยรินีนี้แม้มีลักษณะภายนอกคล้ายนามบัตร เป็นการ์ดใบเล็ก ๆ พิมพ์ชื่อ ยศ ตำแหน่งและเขียนคำอวยพรว่า “ส,ค,ศ, ร,ศ, ๑๑๗“ ลงไป หรือเป็นการ์ดใบเล็ก ๆที่เขียนลายมือชื่อของผู้ที่มอบให้และคำอวยพรสั้น คือ “ส,ค,ศ, ร,ศ, ๑๑๗“ ไว้ด้านล่าง แต่บัตรอวยพรเหล่านี้มีคุณค่าแตกต่างไปจากนามบัตรของคนสยามและคนต่างประเทศโดยทั่วไปซึ่งเยรินีได้รับอีกไม่น้อยและเก็บไว้อีกอย่างดีเช่นกัน ความสำคัญของบัตรอวยพรนี้คือสามารถแสดงความเป็นมนุษย์และความยินดีและความปรารถนาดีที่มีต่อมนุษย์มีต่อกัน

 

บัตรอวยพร ส,ค,ศ, ที่แสดงความยินดีในกาลสมัยขึ้นปีใหม่แด่เยรินีนั้นมีมาจากชาวสยามทุกระดับชั้นตั้งแต่เจ้านายในราชสำนัก พระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงอิศริยยศในกองทัพสยามถึงสามัญชนคนสยามที่อยู่ในราชการ มีทั้งขุนนางชั้นผู้ใหญ่ นายทหารชั้นสูงที่เป็นผู้บังคับบัญชาและมิตรสหายจนถึงทหารยศร้อยเอก ร้อยตรี สิบเอกและนักเรียนโรงเรียนทหาร ทำให้เห็นว่าการร่วมสังคมระหว่างชาวสยามและเยรินีนั้นยึดถือความรักและเคารพในฐานะเพื่อนมนุษย์เหนือกว่าสิ่งอื่นใด ตัวอย่างของเพื่อนมนุษย์ที่เป็นชาวสยามของเยรินีแสดงไว้ในบัตร ส.ค.ศ. แล้วดังนี้  

 

 


 

alt

1997-2006: Thai-Italian scholars 

Siamese Visiting Cards with the handwritten Initials

ส.ค.ศ. (สำหรับความศุก) ปี์ ๑๑๗ (Happy New Year 1898)


(1) เสาวภาผ่องศรี  Queen Saovabha Bongsi
(2) จุฬาลงกรณ์ ป.ร.ส. King Chulalongkorn
(3) Le Prince de Nagorn Jaisi (Prince Chira de Siam)
(4) กรมหมื่นสมมตอมรพันธุ์ Le Prince Sommot de Siam
(5) เจ้าฟ้าสมมติวงษ์วโรทัย Chowfa Sommottiwongse Varodai
(6) Chow Phya Bhaskarawongse G.C.C.C., G.C.W.E., G.C.C.S. 
Minister of Public Instructions
(7) With Prince Damrong best wishes to Mr. Gerini  P.V.F 11  
(8) ว่าที่นายร้อยโท หม่อมหลวงจำรัส ว,ม,   กองทหารปืนใหญ่ 
(9) พระยาดัษกรปลาศ จ, ม. น, ช.ร,จ,ม.(Luit Colonel Yoo)
Inspector General Bangkok Siam 

 

alt

 

Siamese Visiting Cards with the handwritten Initials 

ส.ค.ศ. ปี์ ๑๑๗ [happy new year 1898]


1. พระศรีสุเรนทราธิบดี วิริย พรหมเพทราชมาตยาธิบดีศรีกาฬสมุด

เจ้ากรมพระสุรัศวดีฝ่ายขวา

Phra See Surenthrathibodi Viriy Phromthephraj Mattyathibodi See Kalsmood

Chowkrom Phra Suraswadi Khwa   

2. เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงษ กรมพระภาณุพันธุวงษวรเดช

Prince Chaw Fa Bhanurungsi Swangwongse 

3. หม่อมเจ้าวัชรินทร์

Prince Wacharindr                        

4. กรมหมื่นอดิศรอุดมเดช Prince Adisorn

5. นายพันตรีหลวงฤทธิจักรกำจร ท,ช,ว,ม, ร,จ,ม

ราชองครักษประจำการ บังคับการกองทหารม้าในม้าหลวง

6. His Royal Highness Krom Mun Rajasakdi Samoson  

7. Krom Mun p.v.f.

8. พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัยฯ             

9. พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทวะวงษวโรประการ 

Krom Luang Davawongse Varoprakar             

cards3Siamese Visiting Cards with the handwritten Initials

ส.ค.ศ. ปี์ ๑๑๗ [happy new year 1898]

 

 

(1) นายพลจัตวา พระยามหามนตรีศรีองครักษสมุห ท,,,,,,,,,,,

(2) นายพันตรีหลวงสารสาสน์พลขันธ์ ภ..... (ยี. อี. เยรินี) เจ้ากรมยุทธศึกษา

Major G.E Gerini , M.R.A.S (Hluang Sarasasana Balakhandh) Director General of Military Education. R. Military College Bangkok Siam

(3) สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักพรรดิพงษ์ น,,,,,,,,,,,,

(4) นายพันตรีพระวิสูตรโยธามาตย์ ม,,,,,,,,,,

(5) กรมทหารราบล้อมวัง นายร้อยเอกหลวงอำนาจณรงค์ราญ ปลัดกอง ร,,,

(6) นายพันตรีพระวิสูตรโยธามาตย์ ม,,,,,,,,,,

ผู้บังคับการกองทหารราบ ล,, แลเจ้ากรมช่างทหารในขวา 

(7) นายพันโทพระยาพหลพลพยุหเสนา ผู้บังคับการกองทหารน่า 

(8) กองทหารราบล้อมวัง ว่าที่นายร้อยเอกปลั่ง ว,, 

(9) นายร้อยตรีเพิ่ม กองทหารรักษาพระบรมราชวัง

cards4

Siamese Visiting Cards with the handwritten Initials

ส.ค.ศ. ปี์ ๑๑๗ [happy new year 1898] 

 

(1) กองทหารราบล้อมวัง ว่าที่นายร้อยเอกจำรัส ,,,

(2) แทนนายร้อยเอกยกรบัตรกองปุย กองทหารมหาดเล็ก

(5) นายพันเอกพระศรีณรงค์วิไช กรมทหารบก

(6) นายสิบโทหม่อมหลวงแปลก

(7) นายพันตรีราชศราภัยสฤษดิการ

(8) นายร้อยเอกขุนอาจสรศิลป์ นายอยู่ ปลัดกองทหารม้า

(9) ร.. หลวงถกลยุทธโกษ

(10) ว่าที่นายพันโทพระสรชาญพลไกร

alt

Siamese Visiting Cards with the handwritten Initials

ส.ค.ศ. ปี์ ๑๑๗ [happy new year 1898]

 

(1) ว่าที่นายร้อยเอกแสง กองทหารราบนอกฝีพาย

(2)  สุริยายามยกย้าย             แยกสถาน

       ร้อยสิบห้าเสร็จกาล       เก่าแล้ว

       ร้อยสิบหกศกมาณ         ใหม่, มุ่ง มีแฮ

       ขอใหม่ จุ่ง เจรอญ, แคล้ว   คลาดพ้นภัยผลาญ

                                                                             ภาณุรังษี

(3) นายร้อยเอก หลวงประจญณรงค์ฤทธิ์   กรมทหารบก

(4) กรมหมื่นนเรศวรวรฤทธิ์

(5) พระสุริยภักดี

(6) ข้าพเจ้า นายร้อยตรีแม้น กองโรงเรียนสอนวิชาทหารบก

(7) พระยาวุฒิการบดีศรีสุทธสาสนวโรประการ ท,,,,,,,

(8) เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงษ

(9) พระบริคุตวรภัณฑ์ ท,ช,ว,ม,

(10)นายพันตรี พระราญรอญอริราช ผู้บังคับการกองทหารมหาดเล็ก

cards6

Siamese Visiting Cards with the handwritten Initials

ส.ค.ศ. ปี์ ๑๑๗ [happy new year 1898]

 

 

(1) นายสิบเอกชื่นนักเรียนนายร้อย กองโรงเรียนสอนวิชาทหารบก

(2) ว่าที่ร้อยเอกหม่อมราชวงษชาย ว,, กองทหารปืนใหญ่

(3) นายร้อยเอกหม่อมราชวงษสท้านกลาง

(4) พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์

(5) นายร้อยเอกบุง ยกกระบัตรกองทหารรักษาพระองค์ ว,,ร จ ม

(6) พระยาประชากิจกรจักร

(7) ว่าที่ร้อยเอกพร  ว,, กองทหารราบฝีพาย

(8) นายร้อยโทวง ว,, กองทหารมหาดเล็ก

(9) ส,,,ล อุดม

(10) นายร้อยเอกหม่อมเจ้าโต กองทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ท,,,

cards7

Siamese Visiting Cards with the handwritten Initials

ส.ค.ศ. ปี์ ๑๑๗ [happy new year 1898]

 

 

(3) นายร้อยโทเกต์ กองทหารปืนใหญ่หลวง Lieut. Kate Royal Siamese Artillery

(4) นายร้อยเอกหม่อมเจ้าชื่น ท,,,,,,ม กองทหารมหาดเล็ก

(6) นายสิบเอกทัด กองโรงเรียนสอนวิชากองทหารบก

(7) นายพันตรีหลวงประสิทธิราชศักดิ Major l' Prasite R.S.A

Card_17

Siamese Visiting Cards with the handwritten Initials

ส.ค.ศ. ปี์ ๑๑๗ [happy new year 1898]

 

 


นายพันตรีหลวงสารสาสน์พลขันธ์ ภ..... (ยีอีเยรินี

เจ้ากรมยุทธศึกษา

Major G.E Gerini , M.R.A.S

(Hluang Sarasasana Balakhandh)

Director General of Military Education.

R. Military College

Bangkok Siam